Valhall

Valhall er et gigantisk felt i den sørlige del på norsk side i Nordsjøen. Produksjonen startet i 1982 og etter oppstarten av den ny produksjon -og hotelplattformen i 2013 har feltet potensial til å produsere i flere tiår.

Valhall field

Fra mai til oktober i 2015 er det utført omfattende overflatebehandling og malingsarbeid på Valhalls feltsenter og flankeplattformene. Arbeidet omfattet også nødvendig strukturvedlikehold på de eldre plattformene som skal fjernes om noen år og på injeksjonsplattformen, brønnhodeplattformen og den kombinerte produksjon- og hotelplattformen.  I 2015 ble etterarbeidet etter Valhall re-utviklingsprosjektet ferdigstilt, slik at feltet i dag opererer med lukket fakkel under normal drift.

Utbyggingsløsning

1455116849824Valhall er et oljefelt som ligger på ca. 70 meters vanndyp. Feltet ble opprinnelig bygd ut med tre plattformer, i dag har feltet totalt 8 plattformer.

Valhall-komplekset består i dag av seks separate stålplattformer: en bolig-, en bore- og en produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform, samt en brønnhodeplattform og en kombinert prosess- og boligplattform. Plattformene er forbundet til hverandre med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer en i sør og en i nord, begge ca. 6 km fra feltsenteret.

Valhall er også eier av 2/4-G plattformen som ble installert i 1982. Den er på Ekofiskfeltet som drives av Conoco Phillips. Plattformen ble tatt ut av drift i 1998 som følge av Ekofisk II.  Både fjerning-og konsekvensutredningsplan ble godkjent av Olje-og energidepartementet i desember 2015. Det er ikke gjort avtaler for fjerning av plattformen, men en gangbro ble fjernet høsten 2014 og toppdekket ble fjernet sommeren 2016.

Boligplattformen

1457626059401Plattformen ble bygd i 1979 og tatt i bruk i juli 1981. Den har sengeplasser til 208 personer, men på grunn av innsynking og krav til avstand mellom kjellerdekk og havoverflaten er maksimal bemanning satt til 177 personer i vintersesongen (1/9-2013-30/4-2014). I perioder med svært dårlig vær vil bemanningen reduseres ytterligere i tråd med beredskapsprosedyrer godkjent av myndighetene.

QP er helt avmannet i vintersesongen: 1. november 2015 til og med 31. mars. 2016 og tilsvarende for 2016-2017.  QP blir permanent stengt i løpet av 3.kvartal 2017.

Boreplattformen-plugging av brønner

1458113312054Boreplattformen (DP) ligger mellom boligplattformen (QP) og prosess- og kompresjonsplattformen (PCP). Den har 30 brønnslisser, avfallsinjeksjon og en borerigg. Boretårnet og fundamentet for boring ble fjernet sommeren 2009.

Et selvstendig program for plugging og fjerning av brønner startet i 2014 med boreriggen Mærsk Reacher. Siden oppstarten er 13 brønner ferdig plugget per august 2016. Totalt skal 31 brønner plugges permanent. Arbeidet var opprinnelig estimert til å ta 10 år, dersom den gode fremdriften fortsetter er det mulig å ferdigstille arbeidet flere år tidligere. Boreriggen forlot Valhall i august 2016 og vil bli avløst av den nye Mærsk XLE-4 riggen i andre kvartal 2017.

Produksjon- og kompresjonsplattformen

1395182161949Den  endelige nedstengingen av PCP plattformen fant sted  sent i juli 2012 og produksjonen foregår nå på den nye produksjon -og hotelplattformen (PH). Den opprinnelige PCP plattformen hadde en produksjonskapasitet på 168 000 fat olje og 350 millioner kubikkfot gass per dag. Plattformen er 65m høy og veier 21000 tonn. Oljeproduksjonen sendes i rørledning til Ekofisksenteret og videre til Teesside i England. Gassen transporteres direkte i Norpipe-rørledningen til Emden i Tyskland. Plattformen behandler og olje og gass fra Hod.

Transportløsning

Olje og NGL transporteres i rørledning via Ekofisk til Teesside, gassen går i Norpipe-rørledningen til Emden.

Brønnhodeplattformen

ble installert i april 1996 og har plass til 19 brønner. Produksjonen fra plattformen startet i juni samme år.

Bore-og injeksjonsplattform

1456997035521Fast stålplattform, forbundet med bro til den eksisterende brønnhodeplattformen på Valhall.  Plattformen ble installert i 2003 og den første injeksjonen startet januar 2004. Den har integrert overstell med vanninjeksjonsanlegg, anlegg for behandling av sjøvann og produsert vann, samt kraftgenerering. Plattformbasert borerigg, som kan skli på stål- bjelker fra vanninjeksjonsplattformen til brønnhodeplattformen. Plattformkonfigurasjonen tillater boring og brønnvedlikehold på plattformen (24 brønner totalt) og på den eksisterende brønnhodeplattformen (19 brønner totalt). Per dato har 8 vanninjeksjonsbrønner blitt boret fra IP-plattformen. Den topp moderne automatiske boreriggen er koblet til driftssenteret på land i Stavanger via fiberoptisk kabel.

Borepausen på injeksjonsplattformen startet i 1. kvartal i 2015 og planen er å starte arbeidet med å gjøre klar for boring i januar 2017 med borestart mars/april samme år. Vanninjeksjon er viktig for utvinningen av olje fra Valhall. Tilførsel av vann bidrar til å opprettholde trykket i reservoaret og dermed holde stabil produksjon fra kalkfeltet. Tekniske analyser av system og utskifting av utstyr har resultert i jevn og stabil vanninjeksjon på Valhall.

Valhall Crestal Gas Lift Project er fullført og totalt ni brønner kan produsere med ekstra støtte fra gassløft  som forbedrer Valhalls  produksjon. Prosjektet omfattet betydelige modifikasjoner på injeksjonsplattformen (IP) og brønnhodeplattformen (WP) for å starte kunne gassinjeksjonen og forbedre utvinningsraten fra sentrale deler av reservoaret.

Flankeplattformene

1426500901969Flankeutbyggingen består av to identiske ubemannede brønnhodeplattformer, hver utstyrt med 16 boreslisser og plassert ca. seks kilometer (en nord og en sør for) fra det eksisterende Valhallkomplekset hvor brønnstrømmen blir prosessert. Boreprogrammet for flankene med den oppjekkbare boreriggen Maersk Reacher ble fullført medio 2014. Boreriggen ble flyttet til boreplattformen på Valhall for å begynne med plugging av brønner og fjerningsaktiviteter.

I løpet av 2014 ble gassløftprosjektet for Valhall Flankene sluttført, dette vil bidra til å redusere produksjonsfall fra flanke-brønnene.

Sør-flankeplattformen startet produksjonen 8. mai 2003. Mens nord- flankeplattformen kom i produksjon 7. januar 2004.

Prosess- og boligplattformen (PH)

1395182194048PH-plattformen er festet til 108 m høy bunnfast stålunderstell og er plassert i den nordre enden av feltsenteret. Den er knyttet til de øvrige innretningene med broer og gangbroer som bærer viktige hjelpesystemer og prosessrør. Plattformen har nytt samlerør på havbunnen som forbinder den med øvrige plattformer. All kraft på feltet er strøm fra land via 78MW kraftkabel fra Lista. Plattformen har et integrert driftsmiljø hvor land- og sokkelbasert personell jobber tett sammen.

Fakta om den ny kombinerte produksjons- og boligplattformen:

  • Levetiden for den nye innretningen er 40 år
  • Innkvartering i 180 enkeltlugarer
  • Produksjonskapasitet for olje på 120 000 fpd
  • Gasshåndteringskapasitet på 4 millioner standard kubikkmeter per dag
  • Overstell (tørrvekt) 18 500 tonn
  • Understell (bærestruktur) 8 400 tonn
  • Kraft fra land: 294 km likestrømskabel fra Sør-Norge

Valhall i tall

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

2/8 – utvinningstillatelse, 006, tildelt 1965

2/8 – utvinningstillatelse, 006B, tildelt 2000

2/11 – utvinningstillatelse, 033B, tildelt 2001

Oppdaget:

1975

Produksjonsstart:

Oktober 1982

Rettighetshavere:

Aker BP ASA  35.953125% (operatør)

Hess Norge AS 64.046875%

Lisensperiode:

2028

Reservoarbergart:

Kalk


Les mer på Norskpetroleum.no