Åpner senter for beredskap

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

1. mars 2010

I dag (1. mars) åpner det felles beredskapssenter for flere selskaper på norsk sokkel. Det norske har vært pådriver for senteret der HMS direktør Anita Utseth er styreleder.

Det har vært en lang vei fram til dagens åpning i Sandnes. Ideen om et felles beredskapssenter for små operatørselskaper ble født allerede i 2000 da norsk sokkel ble åpnet for flere nye operatørselskap. Operatørens forening for beredskap (OFFB) er svaret på utfordringen fra ti år tilbake.

Administrerende direktør i Det norske,Erik Haugane ,er meget fornøyd med at senteret nå er i drift.

”Det har vært en lang fødsel, men prosessen har vært nødvendig og riktig. På norsk sokkel er det kun Statoil som er av en størrelse som gjør det forsvarlig med en egen beredskapsorganisasjon. Vi andre, mindre operatører bør kunne samarbeide og løse denne viktige oppgaven i fellesskap”

Haugane argumenter også for en rask utvidelse av senteret til å ha en døgnkontinuerlig bemanning.

Ressurskrevende

For de mindre aktørerene på norsk sokkel er det ressurskrevende å utvikle og vedlikeholde en egen beredskapsorganisasjon. OFFB skal med alle nødvendige fullmakter fra operatørselskapet, administrere annen linjeberedskap på vegne av medlemsbedriftene. Man får på denne måten samlet kunnskap og erfaringer til et felles samarbeid for å utvikle planverk, organisering og kompetanse.

Det norske har gjennom styreleder i OFFB, Anita Utseth Det norskes HMS-direktør, ledet an arbeidet med etableringen.

På bildet er de til nå ti fast ansatte i organisasjonen på Det norskes borerigg Aker Barents på befaring.
Aker_Barents_OFFB

Å ha en forsvarlig beredskap og tilstrekkelig ressurser til å ha en døgnkontinuerlig beredskap av god kvalitet er ressurskrevende for små operatørselskap. Tradisjonelt har det vært løst med at eget personell i tillegg til sine vanlige jobber har hatt viktige beredskapsfunksjoner.

Etter en forstudie i 2008 med deltakelse fra hele 27 selskap, ble det satt ned en styringsgruppe med mål om å få etablert OFFB etter modell av Statoils beredskapssenter på Sandsli. Oljeindustriens landsforening har hatt en sentral rolle dette i arbeidet

Formålet til beredskapssenteret er å administrere og vedlikeholde annen linjeberedskap på vegne av medlemsbedriftene i forbindelse med deres leting etter og produksjon av olje og gass. Hovedoppgavene er å respondere på hendelser som rammer eller berører mennesker, miljø eller materiell.

OFFB er opprettet som en non-profit organisasjon som søker å være integrert del av medlemmenes beredskapsorganisasjon. Medlemmer så langt er sju selskap med operasjoner på norsk sokkel; Centrica, Wintershall, OMV, EonRuhrgas, Discover, Bridge Energy og Det norske.

Den første operasjonen som OFFB vil ha ansvar for andre linje beredskap er leteboring på Fogelberg prospektet i produksjonslisens 433 i Norskehavet hvor Certrica er operatør. Den første Det norske-brønnen OFFB vil ha beredskap for er operasjonen på Stirby i PL341 som er planlagt til mai 2010.

Det norske, da Pertra, så behovet for et samarbeid om et beredskapssenter allerede i 2002 da selskapet driftet produksjonen på Varg feltet.

Les mer om OFFB på deres hjemmesider: http://www.offb.no/

Les mer om Det norskes arbeid med beredskap her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 40 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).