Avleggelse av nytt regnskap for første kvartal 2014

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. juli 2014

Denne rapporten erstatter den finansielle rapporten som ble publisert av Det norske 30. april 2014. Ny utgivelse av rapporten ble utløst av en fortrinnsrettsemisjon som medførte utarbeidelse av et prospekt i forbindelse med oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, inkludert en ISRE 2410 begrenset revisjon gjort av Det norskes uavhengige revisor.

Som et resultat av dette har selskapet vurdert hendelser etter at Styret godkjente regnskapet den 30. april 2014 og hvorvidt det foreligger ny informasjon som ved datoen for opprinnelig godkjennelse ville resultert i justeringer av regnskapet, samt for informasjon som ville resultert i ytterligere beskrivelse i noter. Disse hendelsene er hensyntatt opp til datoen for denne rapporten. Hendelser etter 30. april 2014 som har resultert i ytterligere beskrivelse er omhandlet i note 21 i rapporten. I forbindelse med rapporten har det blitt gjort en nedskriving av verdien på Jettefeltet i første kvartal, beskrevet i note 4 i rapporten.

Restated First Quarter Report 2014