Forelegg fører til raskere informasjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

7. september 2012

Bilde: Kjerneprøve fra Geitungen, Statoil.

Bilde: Kjerneprøve fra Geitungen, Statoil.

Det norske oljeselskap ASA vedtar forelegg for brudd på regler om føring av innsidelister. Selskapet er uenig i grunnlaget for forelegget, men innfører ny praksis der informasjon om resultater fra leteboring blir gitt til markedet umiddelbart og før endelig vurdering av funnet.

Det norske har av forsiktighetsgrunner ført alle ansatte på innsideliste, samt nedlagt handleforbud i selskapets verdipapirer for alle ansatte, fra det tidspunkt borekronen står over prognostisert reservoar og fram til resultatene er offentliggjort. Selskapet har gjort dette for å oppnå det selskapet mener er hovedmålsetningen med bestemmelsene i verdipapirhandelloven – å forhindre innsidehandel.

I dialogen med Økokrim og Finanstilsynet har det framkommet at disse myndighetene mener Det norske fører for mange på innsideliste – og for tidlig. Det norske er uenig i denne lovforståelsen, men velger likevel å vedta forelegget på én million kroner. Som en konsekvens av Økokrims tolking av innsidelisteføringen og bruk av utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon, har Det norske besluttet å endre praksis. Det norske vil i fremtiden informere markedet umiddelbart når leteboringsinformasjon blir registrert. Dette vil gjøre selskapet i stand til å innfri kravene Økokrims tolkning av regelverket legger til grunn.

Informasjon blir således offentliggjort på et tidligere tidspunkt enn det som hittil har vært praktisert. Informasjonen som vil bli rapportert til markedet på et tidligere tidspunkt vil imidlertid være gjenstand for revurderinger når selskapet eller partnerskapet får analysert grunnlaget grundig. Grunnen til at Det norske ikke har innført denne praksisen tidligere er at dataene er foreløpige og kan gjenstand for tolkning i ulike retninger. Det norske ønsker å gjøre markedsaktørene oppmerksom på denne endringen.

Bakgrunn

I Norge var det frem til 2009 Oljedirektoratet som offentliggjorde resultatene fra lete- og avgrensningsbrønner. Denne ordningen sikret at partnerskapet i lisensen fikk tid til å enes om hvordan resultatene fra boringen skulle offentliggjøres, samt tid til å kvalitetssikre vurderingene.

Etter børssirkulær nr 9/2009 ble denne praksisen endret. Oljeselskaper har ifølge dette sirkulæret ikke lenger anledning til utsatt offentlighet for resultatene fra letebrønner. Selskapene kan dermed ikke vente til Oljedirektoratet offentliggjør resultatene av boringen. Det norske har til nå etterlevd dette nye regelverket ved å offentliggjøre resultatene fra boringen når disse kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet. Heretter vil markedet bli informert om boreresultatene så snart de foreligger.