Q4 – Fortsatt vekst for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. februar 2010

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er styrket etter fusjonen med Aker Exploration. Selskapet har styrket posisjonen som den nest største aktøren på norsk sokkel med hensyn tilleteaktivitet og antall operatørskap. Selskapets finansielle situasjon er sterk.

Fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA ble gjennomført i fjerde kvartal 2009, med virkning fra 22. desember.

Fusjonen skapte et selskap med 67 lisenser, hvorav 34 operatørskap, syv funn og andeler i fire produserende felt.

Tilgangen på leteareal er styrket gjennom tildelingen av seks operatørskap og andeler i ti lisenser i TFO 2009. Samtidig har selskapet god riggkapasitet for å gjennomføre leteprogrammet.

Høy leteaktivitet

Det norske har hatt høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2009 som operatør for ni brønner. Tre av disse ble avsluttet i fjerde kvartal.

Operatør Statoil gjorde et oljefunn på Øst Frigg Delta prospektet i PL 442 der Det norske har 20 prosent eierandel. Etter dette funnet har operatørens ressursestimat økt til mellom 60 og 190 millioner fat olje.

Boringen på Geitfjellet i PL 321 ble avsluttet i fjerde kvartal uten at det ble funnet hydrokarboner i prospektet. Det norske boret også en tørr letebrønn på Skardkollen i PL 408.Det norske boret prospektet Jetta i PL 027D for lisensoperatør ExxonMobil, hvor det ble gjort et mindre oljefunn. Etter boringen har Det norske overtatt som operatør i lisensen 027D, og har 65 prosent i Jettaprospektet. Det vurderes nå om funnet kan være kommersielt, eventuelt sammen med øvrige prospekter i området.

– Vi skapte betydelige verdier også i 2009, selv om det var skuffende resultater av det omfattende leteprogrammet i Norskehavet. Vi skal, som våre folk i OL, vinne gull selv om vi har vært inn i en tung periode. Vi vil fortsatt være det mest offensive selskapet på norsk sokkel i 2010 og ser frem til mange spennende boringer.

Erik_Haugane_Q4_presentasjonDet sa administrerende direktør Erik Haugane (bildet) under presentasjonen av fjerde kvartal.

Han fremhevet prospekt som Balder trias og Dalsnuten, i den siste prospektet har Det norske nå sikret seg en andel på ti prosent.

Det norske har hatt to rigger i operasjon i fjerde kvartal; Aker Barents og Bredford Dolphin.

Øker produksjonen

Produksjonen fra Vargfeltet i PL 038 økte til 26 800 fat per dag i desember etter vellykket oppstart av ny produksjonsbrønn. Feltet forventes å produsere rundt 18 000 fat per dag i 2010. Det norske har en eierandel på fem prosent i PL 038.

I fjerde kvartal hadde Det norske et gjennomsnitt i produksjonen på 1.951 fat/dag (2.128), solgt til en gjennomsnittlig pris på 73,4 dollar/fat (45,8). Det norske har satt som mål å øke produksjonen til 15-20 000 fat per dag i løpet av fem år.

Det arbeides med en ny Plan for utbygging og drift (PUD) for Frøy (PL 364). Målet er at en ny PUD skal leveres i 2010, og at produksjonen fra Frøy skal komme i løpet av 2013.

Samtidig arbeider Det norske med å modne Draupne og Hanz (PL 001B/028B) fram mot et valg av utbyggingsløsning. Det blir boret en avgrensingsbrønn på Draupne i første kvartal 2010.

Disse to prosjektene blir viktig for Det norske i tiden framover. Selskapet vil fortsette den høye leteaktiviteten, og vil fortsatt være aktive i markedet for lisenser.

– Vi er ved et vendepunkt for selskapet når vi nærmer oss beslutninger om utbygging av Frøy, samtidig som vi utvikler Draupne og Hanz, sier Erik Haugane ved presentasjonen av 4. kvartal.

Resultat

Det norske hadde i fjerde kvartal petroleumsinntekter på 73,4 (60,8) MNOK. Driftsinntektene totalt var på 73,7 (363,9) MNOK. Driftsinntektene fra 2008 inkluderte gevinst ved salgene av Goliat og Yme.

Driftsunderskuddet ble -626,2 (-361,4) MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak netto nedskrivning av tidligere balanseførte lisensverdier på 213,3 (400,4) MNOK og utforskningskostnader på 393,0 (238,6) MNOK. Periodens resultat var -379,3 (235,6) MNOK etter en positiv skattekostnad på 241,7 (464,4) MNOK. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i fjerde kvartal utgjorde -498,5 (1 162,9) MNOK.

Konsernets likvide midler ved kvartalets utgang var 1 574,3 (1 468,3) MNOK. Skattefordring for utbetaling i 2010 er bokført med 2 060,1 (206,8) MNOK.

Selskapet har en sterk finansiell stilling med en egenkapitalandel på 50 prosent (71 prosent) og betalingsmidler pluss skattefordringer på 3 634,4 (1 675,1) MNOK. Totale eiendeler utgjorde 7 679,4 (5 218,1) MNOK pr. 31.12.09.

Konsernet har rentebærende lån som er bokført til 1480,9 (0) MNOK. Dette består av en letefasilitet i DnB NOR Bank, samt et konvertibelt obligasjonslån.

Finn presentasjonen av 4. kvartal 2009 her.

Finn rapporten for 4. kvartal her.

Se webcast av 4. kvartals presentasjon her.