Frøy – en milepel for Det norske

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

31. mars 2008

Det norske leverer plan for utbygging og drift av Frøyfeltet. Det er første gang selskapet leverer en slik plan som operatør.

Det norske håper å få en produksjon på minst 50 millioner fat olje fra Frøy over en periode på seks år. Med en oljepris på 100 dollar fatet tilsvarer det bruttoverdier for over 25 milliarder kroner.

Administrerende direktør Erik Haugane leverte mandag 31. mars planen til Olje- og energidepartementet.

–     Dette er vår første plan for utbygging og drift (PUD) som operatør. Det er en viktig milepel i selskapets historie.

Frøy-lisensen ble tildelt i TFO 2005-runden med Det norske som operatør, og Premier Oil Norge som lisenspartner. Siden da er det arbeidet intenst med utviklingen av Frøy-feltet. Frøy ble tidligere produsert i perioden 1995 til 2001 med Elf som operatør. Utvinningsgraden var under halvparten av det opprinnelige planlagte. En kombinasjon av lave oljepriser og utfordringer knyttet til reservoaret gjorde at feltet ble stengt ned tidligere enn planlagt.

Stein Fines, direktør for teknologi og utbygging, sier det har vært en meget utfordrende oppgave å finne fram til en optimal utbyggingsløsning for Frøy.

–     Vi har tatt lærdom av de problemene Elf hadde, og mener at vi har etablert en meget robust utbyggingsløsning.

Utvikler området

Frøy vil bli bygget ut med en oppjekkbar plattform med bore- og produksjonsutstyr. Oljen vil bli lagret i en tank på sjøbunnen, før den blir losset til skytteltankere for transport til markedet. Den produserte gassen vil bli injisert i reservoaret sammen med vann for trykkstøtte, og vil føre til økt utvinning. Feltet vil bli produsert med åtte brønner. Boreenhet på plattformen gjør det mulig å ha et aktivt utviklingsprogram gjennom feltets levetid. Platåproduksjonen er beregnet til 5000 standard kubikkmeter (32 000 fat) olje per dag. Produksjonsenheten er forutsatt leid fra et serviceselskap. Produksjonen ventes å gi en netto nåverdi på fem milliarder kroner før skatt, gitt
avkastningskrav på 7 % før skatt og oljepriser basert på markedets fremtidskurve. Dette vil gi en solid kontantstrøm til Det norskes videre investeringer i leting og utbygging på norsk sokkel.

Ventede investeringer på lisensbasis for utbygging og drift av Frøyfeltet er tre milliarder kroner i perioden 2008-2014 ved leid produksjonsenhet. Den dominerende andel av investeringene kommer i andre halvdel av denne perioden.

Feltet vil bli operert fra Trondheim med basefunksjoner i Stavanger.

Frøyfeltet ligger i nærheten av Heimdal-feltet, 15 mil vest av Haugesund. Det er i et område med flere mindre oljefunn som ikke er besluttet utbygget. Det er også et godt letepotensiale i området, og det vil bli boret flere letebrønner i nærliggende lisenser de neste årene. Det norske er selv operatør for to lisenser i dette området, og er partner i to andre lisenser.

Det norske vil utvikle dette området videre, og benytte Frøyplattformen som et nav i en slik utvikling. Plattformen vil være tilrettelagt for å kunne motta produksjon fra andre felt. Det norske tror det blir en betraktelig lengre produksjonstid enn de seks årene som er utgangspunktet. Dersom en områdeløsning blir realisert i løpet av Frøys levetid, er forventet nåverdi på over 16 milliarder kroner før skatt.

Kontrakt for utbygging og drift av Frøy vil bli plassert innen utgangen av september i år. Etter planen skal boring og produksjon starte i tredje kvartal 2012. Partnerskapet er forpliktet til å levere PUD inneværende år, hvis ikke må lisensen tilbakeleveres. Premier Oil Norge har så langt ikke sluttet seg til den fremlagte planen.

Dette er Det norske:
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.