Frøy status

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. oktober 2010

Det norske og Premier Oil ser igjen på muligheten for gassinjeksjon på Frøyfeltet. Nye studier gir håp om at det er mulig å øke utvinningsgraden og dermed utvinnbare volumer.

Frøyfeltet i Nordsjøen

Frøyfeltet i Nordsjøen

Det norske og Premier Oil ser igjen på muligheten for gassinjeksjon på Frøyfeltet. Nye studier gir håp om at det er mulig å øke utvinningsgraden og dermed utvinnbare volumer.

Frøylisensen, der Det norske og Premier Oil eier 50 prosent hver, vil igjen vurdere muligheten for alternerende gass- og vanninjeksjon (WAG), eller samtidig gass- og vanninjeksjon (SWAG), fremfor kun vanninjeksjon.

Gjennomføringen av dette arbeidet betyr at produksjonen fra Frøy ikke vil starte før tidligst i 2014.

– Vi så på dette i 2008, men nye studier tyder på at dette kan være mer lønnsomt enn tidligere antatt. Det er viktig å få gjort dette arbeidet før vi setter i gang engineeringstudier (FEED). Dreneringsstrategien er en viktig forutsetning for FEEDstudien siden den påvirker behovet for både væske- og gasskapasitet i prosessanlegget.

Det sier Direktør for Teknologi og Utbygging Stein Fines i Det norske.

Beslutningen om å igangsette denne studien (FEED) vil først bli fattet når lisenshaverne har resultatene fra WAG/SWAG studiene, tidligst i første kvartal 2011. En eventuell Plan for utbygging og drift (PUD) vil bli levert når FEEDstudien er klar og finansieringen av prosjektet er på plass. I dette arbeidet er mange parter involvert.

– Forskyvningen av tidsplanen betyr at vi ikke rekker første olje i 2013, men tidligst i 2014. På den annen side er det viktigere å få gjort best mulig arbeid før vi går i gang med utbyggingen, og for alvor investerer penger i prosjektet. Forskyvningen av tidsplanen betyr at investeringene vil bli skjøvet lenger ut i tid, sier Fines.

Fines framholder at det er en stor utfordring for prosjektorganisasjonen at framdriftsplanen endrer seg.

– Prosjektet er karakterisert ved at en rekke aktører vil kunne påvirke og forsinke gjennomføringen, noe som fører til at det er vanskelig å holde fremdriftsplanen.

Det norske vil som følge av den endrede framdriften bruke interne ressurser på andre områder. Selskapet vil også ha nær kontakt med leverandører som har levert tilbud til prosjektet for å drøfte de endrede planene.

Se alle våre lisenser i et levende lisenskart her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).