Fullmakt til kapitalforhøyelse

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

20. april 2010

Den ordinære generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA(DETNOR) godkjente forslaget om å gi styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.

Fullmakten kan også benyttes i en oppkjøpssituasjon. For å ivareta de formålene som er angitt for fullmakten kan aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes.

Ved tegning av aksjer må det legges vekt på at Det norske er notert på Oslo Børs, og at kursutviklingen til enhver tid vil følge markedets vurderinger og forventninger knyttet til selskapets utvikling.
Vedlagt vedtaket:
”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 11 111 111.

2. Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser for styrking av selskapets egenkapital, konvertering av gjeld til egenkapital og dekning av kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.

3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2011, likevel senest til 30. juni 2011.

4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.

6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

7. Fullmakten skal kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.”

Finn protokollen fra generalforsamlingen her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 77 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).