Fundament for produksjonsvekst

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. mai 2010

Det norske legger nå fundamentet for en kraftig produksjonsvekst. Målet er å få Frøyfeltet, og en samlet utbygging av feltene Draupne/Hanz/West Cable, i produksjon fra henholdsvis 2013 og 2014. Parallelt med planlegging av utbygging vil selskapet opprettholde høy leteaktivitet. Det norske planlegger å delta i rundt ti letebrønner i 2010.

Administrerende direktør Erik Haugane sier Det norske er på full fart inn i en ny fase som et offensivt selskap på norsk sokkel. – I løpet av første kvartal har vi kommet vesentlig lenger i utviklingen både av Frøy og Draupne. Arbeidet med Frøy gjør at vi kan ta beslutning om utbygging og innlevere plan for utbygging og drift (PUD) i løpet av året. De siste resultatene fra Draupne er svært oppmuntrende.

Vi ser for oss en rask utbygging med produksjon allerede i 2014. Det betyr at vi går inn i en ny fase som oljeselskap med betydelig økning i produksjonen på kort tid. Disse to prosjektene blir svært viktige for Det norske i tiden framover og de kan bringe Det norskes oljeproduksjon opp til 40 000 fat per dag.

Erik_Haugane_Q1– Draupne og Frøy er ikke små utbygginger i norsk sammenheng, Draupne er en av de største som har kommet i løpet av de siste årene. Vår andel i Draupne er større enn den andelen vi solgte i Goliat. Draupne og Frøy alene bringer oss opp i 40.000 fat per dag i løpet av fem år, sa Erik Haugane under presentasjonen av første kvartal i Oslo.

Erik Haugane på kvartalspresentasjonen: 40.000 fat innen fem år, se video under:

Rask utbygging

Det norske fortsatte i første kvartal arbeidet med en revidert plan for utbygging og drift (PUD) for Frøyfeltet (PL 364). Partnerskapet i lisensen tar sikte på å levere oppdatert PUD i tredje kvartal 2010. En rekke tekniske studier er igangsatt, og kommersielle forhandlinger er startet med aktuelle leverandører av feltinnretninger. Planen er å tildele kontrakter for utbyggingen i fjerde kvartal 2010, når PUD er godkjent. Oppstart av produksjonen er planlagt til 2013.

Samtidig arbeider Det norske med å modne Draupne og Hanz (PL 001B/028B) fram mot et valg av utbyggingsløsning. Draupne avgrensingsbrønn (16/1-11), med påfølgende avgrensingsbrønn (16/1-11A), påviste større volumer enn tidligere antatt.

Det norske boret som operatør en tørr brønn 6507/11-10 på Frusalenprospektet i PL 476 i Norskehavet. Letebrønn 25/10-10 på Balder Trias- prospektet i PL 028S viste seg å være tørr.
Det norske inngikk avtale om å overta 10 prosent av PL 392. Lisensen inneholder prospektet Dalsnuten som planlegges boret med Aker Barents i løpet av andre halvår 2010.

Etter avslutning av første kvartal gjorde Det norske et oljefunn på Storklakken i brønn 25/1-11 i PL 460. Her har selskapet 100 prosent eierandel. Utvinnbare ressurser er anslått til mellom syv og tolv millioner fat olje.  Letebrønn 15/12-22 på Storkollenprospektet viste seg å være tørr.

Talisman har boret letebrønn 2/2-6 på Optimusprospektet, der Det norske har en eierandel på 40 prosent. Resultatet kom etter første kvartal og viste at brønnen var tørr. En avgrensingsbrønn på oljefunnet Grevling (15/12-23) pågår.

Det norske vil fortsette den høye leteaktiviteten, og vil fortsatt være aktive i markedet for lisenser. Det norske har i løpet av første kvartal levert tilbake andeler i syv lisenser. Ressursene som tidligere ble benyttet på disse lisensene vil fremover bli anvendt andre steder, hvor selskapet mener det vil gi større resultater.

Produksjonen i første kvartal var 218 191 fat oljeekvivalenter (176 450). Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 2 424 fat per dag (1 961). Oljen ble solgt til en gjennomsnittspris på USD 76,0 pr fat (42,9). Alle feltene gir positiv kontantstrøm med dagens oljepris på rundt 85 USD. (Se produksjonstabell under) Det norske har satt som mål å øke produksjonen til 15-20 000 fat per dag i løpet av fem år.
Finansielle forhold

Driftsinntektene i første kvartal var på 97,1 MNOK (57,1). Økningen på 70 prosent skyldes økt produksjon og høyere oljepris. Dette mer enn oppveide en svak utvikling i dollarkursen, som falt fra 6.86 NOK i første kvartal 2009 til 5,86 NOK i første kvartal 2010.

Driftsunderskuddet ble -574,7 (-68,5) MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak utforskingskostnader på 544,2 (59,5) MNOK. Disse kostnadene er påvirket av den regnskapsmessige håndteringen av tørre brønner på Balder og Frusalen. Periodens resultat var -174,3 (7,3) MNOK etter en positiv skattekostnad på 471,1 (49,4) MNOK.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -584,1 (616,3) MNOK. Den negative kontantstrømmen skyldes sterk økning i leteaktiviteten som ga økt underskudd før skatt. Den sterkt positive kontantstrømmen i første kvartal 2009 skyldes reduserte fordringer, som følge av oppgjør for salget av andelen i Yme.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteten var i første kvartal  -286,2 (-233,6) MNOK og består i hovedsak av leteutgifter og kostnadsførte letebrønner.

Selskapet har en sterk finansiell stilling med en egenkapitalandel på 47 prosent (67 prosent) og betalingsmidler pluss skattefordringer på 3 567,1 (2 275,0) MNOK ved utgangen av perioden.

Totale eiendeler utgjorde 7 814,0 (5 525,0) MNOK pr. 31.03. Konsernet har en letefasilitet på 4 500 MNOK med en gruppe av banker, ledet av DnB NOR Bank.
Nøkkeltall

Q1 10*

Q4 09

Q3 09

Q2 09

Q1 09

2009

2008

Olje og gassproduksjon (fat)

218 191

179 542

155 035

162 576

176 450

673 603

661 732

Realisert oljepris (USD/fat)

76,0

73,4

67,0

58,8

42,9

59,7

87,6

Driftsinntekter (MNOK)

97,1

73,7

67,4

66,8

57,1

265,0

635,1

Letekostnader (MNOK)

544,2

409,9

329,0

410,4

59,5

1 208,7

544,5

Driftsresultat (MNOK)

-574,7

-626,2

-330,2

-410,6

-68,5

1 435,5

-572,0

Periodens resultat (MNOK)

-174,3

-379,3

-71,6

-77,1

7,3

520,7

225,5

Antall ansatte

181

176

146

140

135

Antall lisenser (operatør)

74(37)

67(34)

52(28)

51(28)

48(27)

MNOK = Millioner NOK

* Konsernet ble etablert 22. desember 2009. Aker Exploration er inkludert i resultatregnskapet fra og med denne datoen.

Se opptak av presentasjonen her

Finn rapporten for første kvartal her.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).