Fusjonsplan vedtatt

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

17. september 2009

Styrene i Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA har vedtatt fusjonsplanen som beskriver veien frem til en fusjon mellom de to selskapene.

Erik Haugane til venstre, Bård Johansen til høyre. Adm. dir. i henholdsvis Det norske og Aker.

Erik Haugane til venstre, Bård Johansen til høyre. Adm. dir. i henholdsvis Det norske og Aker.

Den 24. august 2009 ble det inngått en integrasjonsavtale mellom styrene i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) og Aker Exploration ASA (AKX). Den 16. september 2009 vedtok styrene i de to selskapene fusjonsplanen som angir den videre fusjonsprosessen.

Det avtalte bytteforholdet og andre vesentlige vilkår i den opprinnelige avtalen er uendret. Det norskes aksjonærer vil eie 82 prosent av det sammenslåtte selskapet og Aker Explorations aksjonærer 18 prosent. Følgelig vil Det norskes aksjonærer motta 1,403328 aksjer i Aker Exploration for hver aksje i Det norske.

De to selskapene vil invitere til ekstraordinære generalforsamlinger for å godkjenne den foreslåtte fusjonen. Generalforsamlingene vil bli avholdt tidligst en måned etter at fusjonsplanen er sendt aksjonærene i selskapene hvilket forventes å skje umiddelbart. Fusjonsplanen vil være vedlagt innkallingen.  Det tas sikte på å offentliggjøre et informasjonsmemorandum i uke 40.

Det er ventet at fusjonen vil være registrert og gjennomført i løpet av 2009. Det fusjonerte selskapets foretaksnavn vil være Det norske oljeselskap ASA. Aksjene i det fusjonerte selskapet er forutsatt notert på Oslo Børs. Aker ASA vil være det fusjonerte selskapets største aksjonær med rundt 30 prosent av aksjene.

I fusjonen mellom Det norske og Aker Exploration forenes to letemiljøer som hver for seg i løpet av få år har bygget opp en betydelig lisensportefølje på norsk sokkel. Det fusjonerte selskapet, vil med god margin, være det nest største oljeselskapet på norsk sokkel målt i antall operatørskap og i leteaktivitet. Etter fusjonen vil selskapet være operatør for 32 lisenser og ha 70 lisenser i porteføljen.

Det norskes valgkomite, som i henhold til Integrasjonsavtalen er tillagt innstillingsmyndighet til valg av styre i det fusjonerte selskapet, foreslår følgende styre:

Kjell Inge Røkke (styreleder), Berge Gerdt Larsen, Maria Moræus Hanssen, Hege Sjo og Kaare M. Gisvold.

Tore Lilloe-Olsen, Marianne Elisabeth Johnsen og Lone Fønss Gjørup Schrøder er foreslått som varamedlemmer.

Det skal så snart som mulig etter gjennomføring av fusjonen velges to styremedlemmer, av og blant de ansatte.

Ledelsen i det fusjonerte selskapet vil blant annet bestå av:

Erik Haugane (administrerende direktør), Øyvind Bratsberg (viseadministrerende direktør), Finn Øistein Nordam (finansdirektør) og Lars Thorrud (direktør for  forretningsutvikling).

CEO & President og CFO i Aker Exploration fratrer sine stillinger og avslutter sitt ansettelsesforhold i selskapet i forbindelse med gjennomføringen av fusjonen.

Gjennomføringen av fusjonen forutsetter de nødvendige godkjennelser fra myndigheter og tredjeparter, og er videre betinget av videreføring av notering av det fusjonerte selskapet på Oslo Børs

Om Det norske: Det norske er det nest største operatørselskapet på norsk sokkel. Selskapet er operatør for 28 lisenser og har eierandel i ytterligere 26 lisenser. Det norske vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 140 ansatte. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Andre kvartal Første halvår År
Nøkkeltall (Mill NOK) 2009 2008 2009 2008 2008 2007 2006
Driftsinntekter 67 89 124 169 635 131 118
Ordinært resultat før skattekostnad -401 -66 -443 -111 -416 -247 -136
Egenkapital 3 621 3 517 3 621 3 517 3 691 3 563 807
Gjeld 1 871 2896 1871 2896 1527 2863 133
Eiendeler 5 493 6 413 5 493 6 413 5 158 6 426 941

Om Aker Exploration: Aker Exploration har eierandeler i 22 lisenser på norsk sokkel, og er operatør for to av disse. Selskapet har rettet oppmerksomheten mot den nordre delen av Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Aker Exploration har 30 ansatte på kontorene i Stavanger og Oslo.

Andre kvartal Første halvår År
Nøkkeltall (Mill NOK) 2009 2008 2009 2008 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad (253) (191) (341) (293) (261) (300) (37)
Egenkapital 752 771 752 771 892 864 974
Gjeld 835 587 835 587 518 489 482
Eiendeler 1 587 1 358 1 587 1 358 1 409 1 353 1 456

Denne meldingen kan ikke distribueres eller offentliggjøres i USA, Australia, Japan, Canada, New Zealand eller i andre land hvor distribusjon eller offentliggjøring forutsetter ytterligere registrering eller andre handlinger utover hva som følger norsk rett.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12