God styring på Jette

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

14. mars 2012

15. februar utførte Petroleumstilsynet et tilsyn med Det norskes utbygging på Jette. Tilsynet avdekket ingen avvik eller pålegg. Rapporten peker på at prosjektet er godt bemannet og styrt.

Jette3

Petroleumstilsynets (Ptil) tilsynsordning inkluderer alle aktører i norsk offshorebransje, fra operatører og entreprenører til redere. Tilsynsansvaret følger et offshorefelt eller et landanlegg fra design og planlegging, via byggefasen, gjennom hele levetiden og fram til nedstenging og fjerning. Tilsyn gir Ptil grunnlag for å avgjøre om selskapene ivaretar sitt ansvar for å drive forsvarlig i alle faser av virksomheten.
I tilsynet av Jetteutbyggingen ble det lagt vekt på styring av prosjektleveranser, oppfølging av leverandører og styrende dokumentasjon knyttet til havbunnsanlegg og rørledningssystemer. Det ble også gjennomført verifikasjon av styrende dokumenter.

Fire deltakere fra Ptil møtte Jettes prosjektorganisasjon og Det norskes ledelse på vårt hovedkontor 15. februar. Prosjektets fremdrift, risikostyring, leverandør- og partnerkontakt, og oppfølging av fabrikasjon var noen av berørte områder. Det ble ikke avdekket avvik fra krav i regelverkt knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Gudmund_EvjuPtil konkluderer i sin rapport med at ”prosjektet virker godt bemannet og styrt. Viktige utfordringer er knyttet til den korte gjennomføringstiden, noe som kan gjøre det utfordrende å følge opp alle verifikasjonspunkt i inspeksjon- og test plan. Dette har høy prioritet hos operatøren”.

Gudmund Evju (bilde) er leder for Jetteprosjektet. Han er fornøyd etter tilsynets besøk.

-Vi er positive til at Ptil ser oss i kortene. Det gjør at organisasjonen til en hver tid må være på tå hev, og følge våre egne planer og myndighetenes regelverk.

Jetteutbyggingen er Det norskes første egenopererte feltutbygging – nå har vi fått en bekreftelse på at vi er på rett vei.

Ptils rapport etter tilsynet er offentlig og kan leses her: http://www.ptil.no/nyheter/rapport-etter-tilsyn-med-jette-utbyggingen-article8395-24.html

Film, slik bygger vi ut Jette: