Bedriftsforsamling

Bedriftsforsamling i Aker BP ble etablert i 2013. Bedriftsforsamlingen har 12 medlemmer, hvorav åtte velges av generalforsamlingen og fire av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger selv en leder blant sine medlemmer.

Bedriftsforsamlingens oppgaver

Bedriftsforsamlingen velger styret og styrets leder. Den skal også overvåke styrets- og daglig leders forvaltning av selskapet. Både valgkomiteen og bedriftsforsamlingens medlemmer kan foreslå representanter til styret.

Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser og ved omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse. Bedriftsforsamlingen kan også gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Den kan utover dette vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak.

Godtgjørelse til medlemmer i bedriftsforsamlingen fastsettes av generalforsamlingen.