Vedtekter

Vedtekter For Aker BP ASA Org nr. 989 795 848
(Endret 30. september 2016)

1. SELSKAPETS NAVN

Selskapets navn er Aker BP ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er å drive petroleumsleting og -utvinning og hva som dermed står i forbindelse, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i slik eller annen virksomhet alene eller i samarbeid med andre foretagender og interesser.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er NOK 337 737 071 fullt innbetalt og fordelt på 337 737 071 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

5. STYRET

Styret skal bestå av fem til ti medlemmer som velges for en periode på inntil to år.

6. SIGNATUR

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Dokumentene skal i innkallingstiden være utlagt på selskapets kontor til ettersyn for aksjonærene.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen for generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i innkallingen til generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

8. VALGKOMITÉ

Selskapet skal ha en valgkomité på 3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen, samt honorarer til styret, bedriftsforsamlingen og valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.

9. BEDRIFTSFORSAMLING

Selskapet skal ha en bedriftsforsamling. Bedriftsforsamlingen skal ha 12 medlemmer og inntil åtte varamedlemmer. Åtte av medlemmene og inntil fire varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. Fire av medlemmene og varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i samsvar med regler gitt i eller i medhold av allmennaksjeloven. Bedriftsforsamlingen velger en leder og en nestleder blant sine medlemmer.