Gjeld og obligasjoner

Aker BPs langsiktige rentebærende gjeld består av en reservebasert lånefasilitet (“RBL”), en rullerende kredittfasilitet («RCF») og obligasjonslånene DETNOR02 og DETNOR03.

RBL’en ble etablert i 2014 og er en syvårig fasilitet på USD 4,0 milliarder med et bankkonsortium bestående av 20 banker. Lånet har sikkerhet i selskapets andeler i utviklings- og produksjonslisenser i Norge. Renten på lånet er LIBOR pluss en margin på 2,75 prosent per år, samt en margin på benyttet kreditt på 0,25 prosent eller 0,5 prosent, avhengig av hvor stor del av lånet som er trukket opp.

Tilgjengelig opptrekksbeløp i fasiliteten på USD 4,0 milliarder blir satt to ganger per år og bestemmes av verdien på eiendelene som inngår i selskapets lånegrunnlag basert på visse forutsetninger. Det ligger også en uforpliktet økning på USD 1 milliard gitt samtykke fra lånegivere, samt at visse vilkår er oppfylt.

Lånebetingelsene for RBL’en inkluderer blant annet en fremmedkapitalprosent (Nettogjeld / EBITDAX under 5,5-6,0x ut 2019, deretter 3,5x ut lånets levetid) og en rentedekningsgrad (EBITDA / Rentekostnad over 2,0-2,3x ut 2019, deretter 3,5x ut lånets levetid), samt kortsiktig og langsiktig likviditetstest.

RCF’en er en annenprioritetsfasilitet på USD 550 millioner og løpetid på fire år fra 2015 med en 1+1 års forlengelsesopsjon gitt enighet fra långiverne. Lånet har en margin på 4 prosent, som vil øke med 0,5 prosent etter tre, fire og fem år, samt en margin på benyttet kreditt på 1,5 prosent.

Lånebetingelsene for RCF’en er harmonisert med RBL’en som beskrevet over og inneholder de samme restriksjonene for fremmedkapitalprosent og rentedekningsgrad.
Det usikrede obligasjonslånet DETNOR02 på 1,9 milliarder kroner (ISIN: NO 001 068 4145) ble utstedt i juli 2013 og har forfall i 2020 på 107 prosent av par som et resultat av enkelt endringsprosesser. Renten på lånet var opprinnelig 3-måneders NIBOR pluss 6,5 prosent, men har blitt endret til 3-måneders LIBOR pluss 6,81 prosent. Rentene betales en gang i kvartalet. Det er også etablert et gulv på NIBOR på 1%. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med ticker «DETNOR02».

Obligasjonslånet inneholder blant annet en fremmedkapitalprosent og en rentedekningsgrad som er harmonisert med RBL’en som beskrevet over.

Låneavtalen inkluderer også en negativ pant-bestemmelse med tilknyttet salgsopsjon, hvor obligasjonseierne kan selge obligasjonene dersom selskapet utsteder annen sikret gjeld enn bankfinansiering, en salgsopsjon ved utstedelse av ny pari passu usikret gjeld med kortere løpetid enn DETNOR02 eller dersom det blir utstedt konvertible lån som ikke er subordinert DETNOR02. Dersom disse forholdene inntreffer, vil hver enkelt investor få anledning, men ingen plikt, til å selge sine obligasjoner til selskapet for en pris som starter på 105 % i 2015, fallende med 1 % årlig. I tillegg foreligger det også en salgsopsjon tilknyttet dividende utbetalinger fra selskapet der hver enkelt investor kan velge å selge sin pro rata andel av et totalt antall obligasjoner som korresponderer med utbetalt utbytte til en pris på 107 dersom fremmedkapitalprosenten er lavere eller lik 4.5x. Dersom fremmedkapitalprosenten er høyere enn 4.5x, har hver enkelt investor anledning til å selge sin total beholdning av obligasjoner til selskapet på kurs 107.

DETNOR03 er et «PIK Toggle» obligasjonslån på 300 millioner dollar med en fastrente på 10,25 prosent som betales to ganger i året (ISIN: NO 001 073 6382). Obligasjonslånet ble utstedt i mai 2015 og forfaller i 2022. Obligasjonen tilbyr en mulighet til å utsette rentebetalinger. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs med ticker “DETNOR03”

Relevante dokumenter i forbindelse med børsnoteringen av DETNOR03 ved Oslo Børs:
Registreringsdokument
Sammendrag – NO0010736382
Verdipapirdokument med vedlegg