Krav før utreise

Krav til helse og sikkerhetsopplæring før utreise offshore

Hvem gjelder disse kravene for? Kravenes gyldighet er avhengig om man er ”sokkelpersonell” eller ”besøkende” personell.

A view of a Sikorsky S-92 helicopter with a heliguard walking on the helideck on board Skarv Floating Production Storage and Offloading vessel in the Norwegian Sea.

Sokkelpersonell defineres som: ”Alt personell som skal utføre arbeid/oppdrag i forbindelse med installasjon, drift, vedlikehold og demontering av innretninger, samt personell på fartøy som benyttes i virksomheten. Myndighetspersonell og annet personell med tilsyns- og rådgivningsoppgaver på sokkelen.”

Besøkende personell: ”Alt personell som ikke er sokkelpersonell og som av operatørselskapet har fått forhåndsgodkjent sitt besøk offshore.” I utgangspunktet betyr dette at alle som reiser ut til installasjonene er såkalt ”sokkelpersonell”. Personer som vil komme inn under kategorien ”besøkende” er helt spesielle tilfeller som f. eks. politikere, skuespillere, filmteam, o.l.

Offshore helsesertifikat

Alle som skal reise offshore, både sokkelpersonell og besøkende, må ha et godkjent offshore helsesertifikat. Offshore helsesertifikatet er gyldig i to år, og Aker BP-ansatte kan få tatt denne helseundersøkelsen ved å kontakte Aker BPs Helseavdeling.

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Dette kurset er obligatorisk for alt sokkelarbeidende personell. Repetisjonskurs hvert 4. år.

Det er ikke et krav om at besøkende personell skal ha dette kurset, men det forventes at alle Aker BP-ansatte som reiser offshore med jevne mellomrom, tar kurset. Kurset dekker områder som førstehjelp, brannbekjempelse, helikopterevakuering og sjøredning.

Aker BP-ansatte kan, etter godkjennelse fra linjeleder, bestille dette kurset gjennom Aker BPs kursadministrator hos Nutec.

Samarbeid for Sikkerhet – Kurs innen SJA og AT

Dette er et PC interaktivt kurs som er utviklet av Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Kurset er obligatorisk for alt sokkelpersonell. Kurset er et engangskurs som tar ca. 3 timer, og det er et krav at kurs skal gjennomføres før utreise. Kurset omfatter felles prosedyrer for arbeidstillatelser (AT) og sikker-jobb-analyse (SJA).

Mer informasjon:
Aviation Coordinator
Telefon: +47 51 35 80 30
E-post: Aviation@akerbp.com

Selskapsintern sikkerhets- og beredskapsopplæring

Ta kursene her