Oljefunn i Frøy området

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

12. mai 2010

Det norske oljeselskap ASA fant olje i Storklakken nær Frøyfeltet. De påviste volumene er mellom syv og 12 millioner fat oljeekvivalenter. Det norske eier 100 prosent i lisensen.

Aker Barents, nå Transocean Barents

Aker Barents, nå Transocean Barents

Det norske, operatør av utvinningstillatelse 460, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/1-11, og påfølgende sidesteg 25/1-11 A på prospektet Storklakken. Brønnene ble boret av boreinnretningen Aker Barents. Påviste volumer ved de to brønnene er anslått til å ligge mellom syv og tolv millioner fat (1,1 og 1,9 millioner Sm3 ).

Hovedhensikten med brønnene var å påvise hydrokarboner i Frigg/Odinformasjonene (Hordaland- og Rogalandgruppen). Sekundære brønnmål var å påvise hydrokarboner i Hermod/Heimdal formasjonene (Rogalandgruppen).

25/1-11 påtraff olje i øvre del av en sandsteinsenhet med svært gode reservoaregenskaper tilhørende Friggformasjonen. Sidesteget, 25/1-11 A, ble boret oppflanks mot toppen av strukturen og påviste ytterligere oljereserver, også i svært gode reservoarsander. Samlet oljekolonne er rundt 19 meter. I tillegg ble det påvist en meter gasskolonne. Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnene påviste god reservoarutvikling i Hermod/Heimdal formasjonene, men disse sandene var ikke hydrokarbonførende.

Storklakken ligger omlag 12 kilometer fra det nedstengte Friggfeltet, fem kilometer sør for funnet 25/1-9, og 220 kilometer nordvest for Stavanger.

Brønnene er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 460. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.
25/1-11 og 25/1-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 2298 og 2225 m under havflaten og ble avsluttet i bergarter av paleocen alder (Heimdalformasjonen).

Havdypet er 107 m. Brønnene vil nå bli permanent plugget og forlatt. Funnet er trolig kommersielt, og tilknytning til en av de eksisterende eller planlagte installasjonene i området vurderes.

Les mer om Frøyfeltet her.

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).