Etiske retningslinjer

Disse retningslinjer er laget for å angi krav til forretningsskikk og personlig adferd. Retningslinjene gjelder ansatte i Aker BP og medlemmer av selskapets styrende organer. I tillegg gjelder de innleid personell, konsulenter og andre som opptrer på vegne av Aker BP.

Retningslinjene er ment å klargjøre selskapets grunnleggende etiske holdninger og rettlede de som opptrer på vegne av selskapet om de valg som må tas uten at det aktuelle forholdet har vært gjenstand for saksbehandling i selskapet. Retningslinjene skal årlig gjennomgås i Aker BPs organisasjon, slik at vi i fellesskap kan videreutvikle og konkretisere god etisk adferd og ha en åpen debatt om etiske spørsmål.

Etisk holdning

Det skal være sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Ledelsen skal gå foran også når det gjelder etikk. Riktig etisk adferd skal alltid verdsettes høyt.

Generelle prinsipp

Aker BP skal drive sin virksomhet med integritet. Vi skal respektere lover, ulike kulturer, menneskers verdighet og rettigheter.

Tillit

Det er avgjørende for Aker BP å ha samfunnets tillit. Tillit oppnås ved å opptre ærlig og åpent. Samfunnsansvar skal demonstreres i våre kjerneverdier, i kvaliteten på vårt arbeid, våre produkter, i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og i hele vår virksomhet. Overholdelse av lover, regler og konvensjoner der Aker BP opererer er et minimumskrav.

Den enkeltes opptreden er viktig for selskapets tillit utad og den enkeltes tillit innad. Ansatte og andre som representerer selskapet skal også ved utenlandsopphold opptre innenfor rammen av norske retningslinjer og lovverk. Samtidig skal de vise respekt for lokale kulturelle normer og overholde lokal lovgivning.

Interessekonflikter

Ansatte og andre som representerer Aker BP, skal opptre upartisk i alle forretningsanliggender. Vi skal ikke gi organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner utilbørlig fordel. Den enkelte skal unngå å bli involvert i forhold som kan skade Aker BPs interesser, eller som på annen måte kan ha en negativ effekt på den enkeltes mulighet til å opptre på en fri og uavhengig måte.

Ansatte og andre som representerer selskapet må unngå å komme i en situasjon hvor det stilles spørsmål rundt personlige interesser. De må gi beskjed til sin overordnede slik at de unngår å bli involvert i saker som, direkte eller indirekte, kan gi dem selv økonomiske eller andre fordeler, eller nærstående som ektefelle, slektninger, partnere eller venner.

Aker BP ser positivt på at ansatte er engasjert i styrer, både i andre virksomheter og i organisasjoner. Forutsetningen er at disse ikke er i konkurranse, eller direkte konflikt, med selskapets interesser. Den enkelte må avklare forretningsmessige verv med sin nærmeste overordnede og om dette er omforenlig med den enkelts arbeid for Aker BP.

Ansatte, konsulenter eller andre som har innsideinformasjon i Aker BP kan hverken selge, kjøpe eller tegne aksjer eller handle med obligasjoner i selskapet. Den som har innsideinformasjon må ikke gi råd til andre om mulig handel med aksjer utstedt av Aker BP eller tilknyttede instrumenter. Forbudet mot misbruk av innsideinformasjon, forbudet mot å gi råd og taushetsplikten gjelder uavhengig av på hvilken måte man har fått informasjonen. Det vises til egne prosedyrer(ref. SD02-DENOR-A-0004) for håndtering av innsideinformasjon og opprettelse av innsidelister.

Deltakelse på sosiale arrangement skal kunne forsvares etisk slik at det ikke påvirker tilliten til selskapet negativt eller at det reises spørsmål omkring selskapets eller den enkeltes integritet. Det er spesielt viktig å utøve forsiktighet før og under forhandlinger om kontrakter eller avtaler. Ansatte, eller den som opptrer på vegne av selskapet, skal vise forsiktighet ved mottak av gaver. Gaver skal ikke aksepteres dersom det kan skape tvil om selskapets integritet eller det kan reises spørsmål om den enkelte oppnår personlige fordeler av gaven. Gaver med en verdi over 1000 kroner gis til selskapet. En god regel når det gjelder deltakelse på sosiale arrangement og mottakelse av gaver, er å diskutere håndteringen av dette med nærmeste overordnede.

Menneskerettigheter

Aker BP skal drive virksomheten i tråd med grunnleggende menneskerettigheter nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Selskapet skal etterleve de fire konvensjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO om rett til fri organisering, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og ikke tillate diskriminering.

Korrupsjon

Aker BP skal gjøre forretninger på en etisk forsvarlig måte. Vi tolererer ingen form for korrupsjon. Aker BPs ansatte, eller andre som representerer selskapet, må ikke tilby noe til andre for å oppnå en utilbørlig fordel. Tilbud om betalinger som kan oppfattes som korrupsjon skal umiddelbart avslås og saken straks meldes til nærmeste leder.

Sponsing

Aker BP kan bruke sponsormidler for å promotere selskapet og dets virksomhet. Sponsorvirksomheten skal bygge om selskapets profil og underbygge selskapets rolle som engasjert samfunnsaktør.

Ved tvil eller brudd på reglene

Mistanke om korrupsjon, eller om annen uetisk opptreden, skal straks meldes til nærmeste leder. Hvis den overordnede ikke tar saken på alvor, eller er involvert i saken selv, skal det varsles videre i henhold til linje og personalansvar. Selskapets varslingskanal, tilgjengelig på selskapets hjemmeside, kan også brukes for varsling om brudd på disse retningslinjene.

Den som gir beskjed om slike forhold skal beskyttes som varsler. Ledelsen plikter i slike tilfeller å kvalitetssikre at saken har vært gjenstand for forsvarlig saksbehandling og at de grunnleggende etiske normer er ivaretatt.

Brudd på Aker BPs etiske retningslinjer kan føre til disiplinærtiltak eller oppsigelse, og kan bli rapportert til myndighetene.