Ordbok

1 oljefatEn vintønne (engelsk: «tierce») tilsvarende 1 tønne = 42 gallon ~ 159 liter.
1 Sm³En standard kubikkmeter = 6293 oljefat. 1 Sm³ olje tilsvarer 1000 Sm³ gass (en oljeekvivalent; o.e.).
2D seismikkKraftige ekkolodd som mottar reflektert lyd fra undergrunnen langs rette linjer.
3D seismikkSom 2D seismikk, men hvor lyden fanges opp i et nett av mottakere, slik at et tredimensjonalt bilde av undergrunnen kan konstrueres. Mindre oljefeller kan oftest bare kartlegges på 3D seismikk. Det norske oljeselskaps prospekter er alle kartlagt på 3D seismikk.
AvgrensingsbrønnLetebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en letebrønn.
EMElektromagnetiske undersøkelser (også referert til som havbunnslogging). Det settes opp et elektromagnetisk felt på havbunnen eller i sjøen som måler elektrisk motstand i undergrunnen. Under gunstige forhold vil slike målinger kunne avsløre om det er hydrokarboner på ulike dyp. Metoden brukes som ett av flere element i sannsynlighetsvurderingene før boring.
epciepci
FPSOFPSO
G&GGeologi og geofysikk
HMSHMS
IORIOR
Jura alderJuratiden er en geologisk periode som ligger mellom 200 og 146 millioner år tilbake i tid. Perioden kom etter trias og ble fulgt av kritt.
KredittfasilitetEt tilsagn om låntrekk, eller løfte om lån. En slik fasilitet sikrer tilgang til likviditet.
Kritt alderKritt er en geologisk periode, en periode som ligger 146-66 millioner år tilbake i tid.
LetefasilitetEt tilsagn om lån, samme som en kredittfasilitet, hvor man kan låne med pant i neste års skatterefusjon for letekostnadene.
LisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene.
ODOljedirektoratet
OEDOlje- og energidepartementet
Oljeekvivalent (o.e.)Brukes når olje, gass, kondensat og NGL skal summeres. Volumene omregnes til den tilsvarende energimengde olje. Oljereservoar: Porøs bergartsformasjon, som oftest sandstein eller kalkstein, som inneholder utvinnbare mengder av petroleum og som lar seg produsere.
OperatørEn av rettighetshaverne i en lisens, og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet.
P10, P50, P90Henholdsvis 10, 50 og 90 prosent sannsynlighet.
PTILPetroleumstilsynet
PUDPlan for utbygging og drift som leveres myndighetene for godkjenning.
ReserverPåvist petroleum som med sikkerhet blir satt i produksjon, i henhold til Society of Petroleum Engineers(SPE) standard.
Rettet emisjonInnhenting av egenkapital hvor bestemte investorer inviteres til å kjøpe aksjer.
SidestegDette er en boring ut fra en allerede eksisterende brønnbane mot nytt brønnmål eller en ny brønnbane fordi det teknisk ikke lar seg gjøre å bruke den første banen.
TFOTildeling i forhåndsdefinerte områder (APA på engelsk), en årlig lisensrunde i modne deler av norsk sokkel.
TobisEn bunnfisk i benfiskfamilien som det fiskes på for bruk til blant annet fiskemel.