Pertra låner 1 milliard kroner til ambisiøst leteprogram

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

18. juni 2007

Pertra har blitt enig med DnB NOR om betingelsene for en lånefasilitet med ramme på 1 milliard kroner. Lånefasiliteten skal finansiere ca. 75% av selskapets leteprogram for perioden 2007-2010.

Pertra har sju operatørskap på den norske kontinentalsokkelen, og har kartlagt en rekke boreprospekter for de neste årene. Dette medfører et omfattende leteprogram for de kommende årene. Pertra har beregnet letekostnadene til å utgjøre ca MNOK 1.500 totalt i perioden 2007-2009. Leteprogrammet i denne treårsperioden vil kunne medføre funn i størrelsesorden 100 millioner fat. De neste 2-3 årene forventer ikke selskapet å ha produksjonsinntekter som reduserer refusjonsbeløpet. Pertra har med bakgrunn i dette fremforhandlet og signert hovedbetingelser for en trekkfasilitet med DnB NOR som gir Pertra adgang til å belåne refusjonsbeløpet løpende fra det tidspunkt letekostnadene påløper og frem til utbetalingstidspunktene fra staten.

I 2005 innførte den norske stat nye insentiver for å øke leteaktiviteten på norsk sokkel. Skatteverdien av letekostnadene blir refundert i kontanter, begrenset til det årlige skattemessige underskuddet i selskapet.

Skatterefusjonen utbetales til oljeselskaper, normalt i desember, etter at  Oljeskattekontoret har gjennomgått likningen for det foregående året. Med sikkerhet i skatterefusjonen er banker i stand til å finansiere leteaktivitet på en effektiv måte.

Låneavtalen har varighet frem til og med 2010 og gir Pertra mulighet til å finansiere
store deler av leteprogrammet til lave kostnader. Fasiliteten er betinget av en endelig låneavtale mellom DnB NOR og Pertra.

Etableringen av lånefasiliteten er et viktig element i gjennomføringen av Pertras ambisiøse letestrategi. Lånekostnaden er dessuten lavere enn for tradisjonell bankfinansiering og obligasjonslån,” sier finansdirektør Paul E. Hjelm-Hansen.