Prosjektet Vitenskapelig boring på Svalbard

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

15. mai 2008

Prosjektet «Vitenskapelig boring på Svalbard» har en kostnadsramme på vel 6 millioner kroner og er et samarbeid mellom StatoilHydro, Det norske oljeselskap, Oljedirektoratet og Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) med LNS Spitsbergen som boreoperatør.

I tillegg deltar også Norges geologiske undersøkelse (NGU), SINTEF, Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i prosjektet.

Borelokasjon er på Svalbard ved Sysselmannbreen/Zimmerfjellet, mellom Van Keulenfjorden og Van Mijenfjorden på Nathorst Land. Den ca. 1000 m mektige tertiære lagrekken skal i sin helhet kjernetas og logges ved hjelp av geofysiske måleinstrumenter. NGU er sammen med SNSK ansvarlig for koordinering og gjennomføring av loggeoperasjonen.

Borestarten var den 27. april 2008, og fullføring av operasjonen er estimert til slutten av juni 2008.

Prosjektet vil gi et nytt viktig datapunkt som vil bidra til økt forståelse av den geologiske utviklingen til den tertiære lagrekka i sentralbassenget på Spitsbergen. Det er særlig fire aspekter hvor brønnen vil gi viktig viten:

1) Brønnen vil kjerneta de paleocene, kullførende lagpakkene som er relativt ukjente i dette området. Boringen er derfor viktig med tanke på kartlegging og korrelasjon av kullforekomstene mellom kullgruvene i vest (Barentsburg, Kolfjellet) og øst (Svea, Longyearbyen) samt utbredelsen sørover. Resultatene fra boringen vil dermed være viktige for å danne seg et bilde av landskapsutviklingen for 60 millioner år siden, noe som er viktig for å identifisere nye områder for kulletingen.

2) Brønnen representerer et nytt viktig datapunkt for å forstå den romlige fordelinga til deltaiske og grunnmarine sandsteiner (s.k. klinoformutbyggingen) samt submarine viftesystemer avsatt i det eocene forlands-bassenget på Svalbard. Disse avsetningene er tidligere studert og kartlagt i felt, og representerer nyttige reservoaranaloger i forbindelse med oljeleting i tilsvarende avsetninger på norsk sokkel.

3) Det er ønskelig at det blir foretatt måling av temperaturutviklinga over tid fra måleinstrumenter som skal senkes ned i brønnen. Disse måleresultatene vil nyttes til å etablere de dagnære temperaturvariasjonene i grunne deler av borehullet samt måle den geologiske varmestrømmen fra jordens indre i de dypere deler av borehullet.

4) Sammenligninger av måleresultater av kjernemateriale fra brønnen og tilsvarende bergarter på overflata kan nyttes til å sammenligne i hvor sterk grad overflateforvitring endrer geologiske parametre.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Malte Jochmann (SNSK), tlf. +47 41 60 87 79 eller Tormod Henningsen (StatoilHydro), tlf. +47 48 08 03 09.

Dette er Det norske:

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.