Resultat for fjerde kvartal 2013

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. februar 2014

Det norske oljeselskap ASA hadde et godt fjerde kvartal. Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet er i tråd med planen. Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet er besluttet av partnerne. Det norske var med på funnet på Askja i Nordsjøen.

Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, der Det norske er operatør med en eierandel på 35 prosent, er i rute. Det første stålet er kuttet, og byggingen har begynt, både på understellet og plattformdekket. Understellet bygges av Saipem på verftet Arbatax på Sardinia. Plattformdekket bygges av SMOE i Singapore. Planlagt oppstart for Ivar Aasen er i fjerde kvartal 2016.

Funnet i lisens 457, som ligger rett øst for Ivar Aasen, gjør at utbyggingen blir større. Partnerne i Ivar Aasen har undertegnet en pre-unit-avtale med partnerne i lisens 457. Avtalen skal være på plass innen juni 2014.

Johan Sverdrup
På slutten av 2013 la pre-unit-operatør Statoil frem sin anbefaling til valg av utbyggingsløsning for første feltfase. Den formelle beslutningen ble tatt av partnerne 13. Februar 2014. Plan for utbygging og drift (PUD) legges fram tidlig i 2015, med mål om godkjenning av Stortinget i løpet av første halvår 2015. Planen er oppstart av oljeproduksjon i slutten av 2019.

Johan Sverdrup

Feltsenteret for Johan Sverdrup i fase 1 bygges ut med fire installasjoner. Feltsenteret har prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Illustrasjon fra Statoil.

 

Produksjonskapasiteten i første fase vil være mellom 315 000 og 380 000 fat oljeekvivalenter per dag. Statoil kunngjorde mellom 1 800 og 2 900 millioner fat oljeekvivalenter i utvinnbare ressurser fra det samlede feltet. Utvinningsgraden er foreløpig anslått til rundt 60 prosent, men ambisjonen er at den skal økes til rundt 70 prosent.

Totale investeringer i første fase er anslått til mellom 100 og 120 milliarder kroner. Dette anslaget omfatter alle investeringer i plattformer, undervannsinstallasjoner, brønner, rørledninger og landstrøm og inkluderer avsetninger for uforutsette endringer og for eventuell prisutvikling i markedet. Partnerskapet arbeider uavlatelig for å redusere investeringsnivået i første fase. Første fase har kapasitet til å produsere mer enn 70 prosent av ressursene. Fullt utbygd kan feltet ha produksjonskapasitet i området 550 000–650 000 fat oljeekvivalenter. Johan Sverdrup har en forventet levetid både teknisk og kommersielt på omkring 50 år.

Leteaktivitet
I fjerde kvartal deltok Det norske i et funn på Askja (lisens 272). Foreløpige anslag tyder på at feltet inneholder et sted mellom 19 og 44 millioner fat oljeekvivalenter. Det norske er også rettighetshaver i nabofunnet Krafla, og felles utbygging med Askja kan gi mellom 69 og 124 millioner fat.

Boringen på Mantra i lisens 551 ble avsluttet i fjerde kvartal uten at det ble funnet hydrokarboner i prospektet. I fjerde kvartal inngikk Det norske en avtale med Atlantic Petroleum Norge AS om salg av 10 prosent eierandel i lisens 659 i Barentshavet. Lisensen omfatter Langlitinden-prospektet, der boringen ble igangsatt i januar 2014 Det norske er operatør og vil etter transaksjonen sitte igjen med 20 prosent i lisensen. Som kompensasjon skal Atlantic Petroleum dekke en del av Det norskes kostnader i forbindelse med letebrønnen.

I januar ble Det norske tildelt seks nye lisenser i TFO 2013, hvorav to som operatør.

Gro G. Haatvedt er ansatt som ny letedirektør i Det norske. Hun kommer fra jobben som letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Produksjon
Det norskes fire produserende felt, Jette, Atla, Varg og Jotun, hadde en gjennomsnittlig produksjon på 4 328 fat oljeekvivalenter i fjerde kvartal. Jette sto for 63 prosent. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 109 dollar (110) per fat.

Finansielt
Det norske oljeselskap ASA hadde inntekter på 254 millioner kroner (117) i fjerde kvartal. Leteutgiftene var på 544 millioner kroner (195) og bidro til et driftsunderskudd på 1 182 millioner kroner (-358). Netto finanskostnader var på 106 millioner kroner (14). Nettoresultatet for fjerde kvartal var -329 millioner kroner (-47), etter en skatteinntekt på 959 millioner kroner (325).

Egenkapitalandelen ved utgangen av fjerde kvartal 2013 var redusert til 30 prosent (45).

Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater:Oppsummering resultat

 

Følg presentasjon av fjerde kvartal direkte overført fra 08.15:

Rapport fra fjerde kvartal kan lastes ned her.

Engelsk presentasjon fra fjerde kvartal kan lastes ned her (norsk versjon legges ut i løpet av dagen).