Resultat første kvartal 2014

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

30. april 2014

Det norske oljeselskap ASA har hatt et godt første kvartal i 2014. Utbygging av Ivar Aasen-feltet går etter planen. Bygging av boligkvarter, stålunderstell og plattformdekk er i gang. Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup er besluttet.

Se kvartalsfremleggelsen på webcast her.

Finn rapporten for første kvartal 2014 her.

Finn presentasjonen fra kvartalsfremleggelsen her.

Utbygging av Ivar Aasen-feltet går etter planen. Det norske er operatør og har en andel på 35 prosent. Feltet bygges ut med et fast stålunderstell, plattformdekk og boligkvarter. I mars 2014 startet byggearbeidet på boligkvarteret på Stord. Ivar Aasen-feltet strekker seg inn i nabolisens 457, som ligger rett øst for Ivar Aasen, og gjør at utbyggingen blir større. Forhandlinger om fordeling av eierinteresser i feltet pågår. Dette arbeidet skal være ferdig i juni.

Feltsenter Johan Sverdrup

Feltsenter Johan Sverdrup

Johan Sverdrup

I februar ble utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet besluttet. Feltet bygges ut i flere faser. Første fase inkluderer prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Produksjonskapasiteten i første fase vil være mellom 315 000 og 380 000 fat oljeekvivalenter per dag, og har kapasitet til å produsere mer enn 70 prosent av feltets ressurser. Statoil kunngjorde at feltet inneholder mellom 1 800 og 2 900 millioner fat. Totale investeringskostnader i første fase er beregnet til mellom 100 og 120 milliarder kroner.

Johan Sverdrup-feltet strekker seg over tre lisenser. Forhandlingsarbeidet rundt fordeling av eierandeler i feltet er forventet ferdig i første kvartal neste år, da skal også plan for utbygging og drift av feltet leveres. Oppstart av Johan Sverdrup-feltet er planlagt til fjerde kvartal 2019.

Funn

I første kvartal har Det norske vært med på to nye funn, på prospektene Trell og Langlitinden. Langlitinden var selskapets første egenopererte brønn i Barentshavet. Trellbrønnen ble ferdigstilt i lisens 102F i februar. En 21 meter brutto oljekolonne ble påtruffet. Tester utført viser gode produksjonsegenskaper. Det norske er partner i lisensen med ti prosent eierandel. Lisensen evaluerer funnet videre sammen med andre prospekt i lisensen.

Brønnen på Langlitinden i lisens 659 i Barentshavet påtraff oljeførende sand av trias alder. Omfattende tester er gjennomført, og viste dårlige produksjonsegenskaper. Det norskes vurdering er at volumene i brønnen ikke er kommersielt utvinnbare. Det norske har 20 prosent eierandel i PL 659.

Produksjon

Det norske produserte 260 569 fat oljeekvivalenter i første kvartal 2014, et gjennomsnitt på 2 895 fat per dag. Over halvparten av produksjonen, 1 458 fat per dag, kommer fra det egenopererte Jettefeltet, hvor Det norske har 70 prosent eierandel. Oljen ble i perioden i gjennomsnitt solgt for 107 dollar fatet.

Gro Haatvedt

Gro Haatvedt

Andre hendelser

Det norske fikk seks nye lisenser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i januar, to av disse som operatør. Alle lisensene er i Nordsjøen. Gro G. Haatvedt begynner som letedirektør i Det norske i løpet av andre kvartal.

Finansielt

Det norske hadde inntekter på 158 millioner kroner (80) i første kvartal. Leteutgiftene var på 110 millioner kroner (234) og bidro til et driftsresultat på -101 millioner kroner (-251). Netto finanskostnader var på 60 millioner kroner (32). Resultatet for første kvartal var 21 millioner kroner (-20), etter en skatteinntekt på 182 millioner kroner (262).

Egenkapitalandelen ved utgangen av første kvartal var 31 prosent (42).

Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater:

MNOK= NOK million

Q1 14

Q4 13

Q3 13

Q2 13

Q1 13

2013

Jette (boepd), 70%

1 458

2 710

4 378

3 594

0

2 683

Atla (boepd), 10%

750

1 031

981

1 446

1 253

1 177

Varg (boepd), 5%

500

412

377

398

425

403

Glitne (boepd), 10%

0

0

0

0

43

11

Enoch (boepd), 2%

0

0

0

0

0

0

Jotun Unit (boepd), 7%

188

175

204

175

209

191

Total produksjon (boepd)

2 895

4 328

5 940

5 613

1 929

4 463

Olje- og gassproduksjon (tusen fat oljeekvivalenter)

261

398

547

511

174

1 629

Realisert oljepris (USD/fat)

107

109

112

103

112

107

Driftsinntekter (MNOK)

158

254

324

286

80

944

EBITDA (MNOK)

-12

-400

-348

-127

-216

-1 091

Kontantstrøm fra produksjon (MNOK)

112

151

269

227

37

684

Letekostnader (MNOK)

110

544

588

271

234

1 637

Totale leteutgifter (kostnadsførte og balanseførte) (MNOK)

151

400

581

373

306

1 659

Driftsresultat (MNOK)

-101

-1 182

-518

-277

-251

-2 227

Periodens nettoresultat (MNOK)

21

-329

-158

-41

-20

-548

Antall lisenser (operatørskap)

77 (27)

80 (33)

74 (30)

72 (30)

69 (28)

80 (33)


Relaterte sider og nyheter:
Ivar AasenJette Johan SverdrupTrell Langlitinden produksjon TFO