Skal være med i nord

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

24. juni 2010

Det norske vil gå målrettet inn i arbeidet for å sikre nye lisenser i nordområdene etter at Olje- og energidepartementet lyste ut 94 nye leteblokker i 21. runde. Administrerende direktør Erik Haugane mener utlysningen er et viktig løft for Nord-Norge.

Erik_Haugane_Q1Det norske og Erik Haugane (på bildet) har vært en pådriver for økt aktivitet i nordområdene, ikke minst i Barentshavet.

– Flere av de utlyste blokkene ser spennende ut og vi vil helt sikkert søke om nye leteområder i  både Barentshavet og Norskehavet. Vi må imidlertid være selektive og vil bruke tiden fremover til å gå grundig gjennom områdene før vi søker.

Haugane sier at det er for mye oppmerksomhet rundt antallet blokker, og at prosessene rundt disse utlysningene er for omfattende.

– Det er ikke antall tildelte kvadratkilometer som vil hindre fall i produksjonen, men nye olje- og gassfunn. Flere utlyste blokker kan øke kreativiteten på letesiden, men det aller viktigste er hvor mange blokker som faktisk blir tildelt, og kvaliteten på disse.

Den offentlige debatten rundt tilgang på nytt leteareal må bli bredere enn bare å omfatte Nordland VI og VII.

– Tomtemarkedet i Nordsjøen er som på land. De eldste tomtene som er de beste, men det er mulig å gjøre et kupp når myndightene åpner nye områder. Vi mener at kostnaden for Norge ved å la gamle tomter ligge brakk er altfor høy. Myndighetene må nå sette foten ned og stille sterke krav om tilbakelevering av areal, også det som ligger tett opptil eksisterende installasjoner, før selskapene som sitter på slike tomter får tildelt nye områder.

Risikobildet

Haugane sier at risikoen med oljevirksomhet på norsk sokkel ikke har endret seg etter ulykken i Mexicogolfen, men han forstår at det blir stilt spørsmål om sikkerheten etter en slik ulykke.

– Det er fortsatt mye spekulasjoner om årsakene til ulykken. Den granskingen som kommer vil trolig lære amerikanere og andre hvordan regler, prosedyrer og krav vi har på norsk sokkel gjør at risikoen for slike ulykker kan reduseres. Selv om industrien historisk har maktet å stoppe utblåsninger ganske fort viser denne ulykka at industrien må sette i gang et arbeid for å utvikle tekniske hjelpemidler som i løpet av få dager kan stoppe en utblåsing også på havbunnen. En forhåndstestet metode med nødvendig utstyr klart på lager, vil være en god forsikring, selv om sjansen for at vi får bruk for utstyret er svært liten.

Haugane mener Norge som oljenasjon må akseptere kostnadene med et slikt arbeid.

– Det er viktig at folk flest er trygge på at oljevirksomheten er sikker. Erfaringene etter 40 års oljeaktivitet er at dette er mulig. Selv om det har gått bra så langt, med unntak av Bravo og Aleksander Kielland, arbeider vi hver dag for at våre operasjoner skal bli enda sikrere. Petroleumstilsynets arbeid for å bevisstgjøre aktørenes oppmerksomhet på storulykkepotensialet er kjempeviktig og følges aktivt opp av Det norske.

Ikke størrelsen

Erik Haugane er irritert på utspill om at ulykken i Mexicogolfen viser at dette er et område for store oljeselskap.

– Det er snarere det motsatte bildet jeg har på netthinnen. Det er et av verdens største oljeselskap som er det ansvarlige selskapet her. Det har også vært forholdet ved andre større ulykker, noe som dels også kan tilskrives at det normalt er de største selskapene som først opererer i teknisk grenseland. Vi må ikke blande sammen sikkerheten på operasjonene med at små selskaper kan gå konkurs på grunn av en stor ulykke. Det siste er ikke noe stort tapt for samfunnet, det viktige er at operasjonene blir godt gjennomført. I Norge har vi også etablert et formelt samarbeid gjennom NOFO og lisensvilkårene fastslår at rettighetshaverne plikter å assistere hverandre om nødvendig. Håndteringen av uhell på norsk sokkel vil derfor være relativt operatøruavhengig.

Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 74 lisenser, og er operatør for 37 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).