Valgkomiteens innstilling

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. april 2011

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 12.04.2011


1. Valg

Nåværende styre ble valgt med virkning fra ikrafttredelse av fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA den 22.12.2009.

Styret har siden da bestått av:

Styrets leder Kjell Inge Røkke
Styrets nestleder Kaare M Gisvold
Styremedlem Berge Gerdt Larsen
Styremedlem Maria Moræus Hanssen
Styremedlem Hege Sjo
Styremedlemmer valgt blant de ansatte Bodil Alteren og Gunnar Eide.

Første varamedlem Tore Lilloe-Olsen
Andre varamedlem Marianne Elisabeth Johnsen
Tredje varamedlem Lone Fønss Gjørup Schrøder
Andre varamedlem Marianne Elisabeth Johnsen har i perioden trukket seg fra sitt verv.

Styrets leder har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre sitt verv som styreleder med virkning fra ordinær generalforsamling i 2011.

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling

1.1. Styreleder
Som ny styreleder innstilles på valg av Svein Aaser. Hans CV finnes under punkt 3 i denne innstillingen

1.2. Valgkomiteen foreslår at styrets bransjekompetanse styrkes ytterligere og foreslår Carol Bell innvalgt som nytt styremedlem. Hennes CV finnes under sak 4 i denne innstillingen

1.3. Valgkomiteen fremmer videre forslag om at det etableres en ordning med personlige varamedlemmer. Det innstilles på følgende:
Tom Grøndahl for Svein Aaser
Svein Sivertsen for Kaare M Gisvold
Tore Lilloe-Olsen for Berge Gerdt Larsen
Kjell Inge Røkke for Maria Moræus Hanssen
Liv Malvik for Hege Sjo
Lone Fønss Gjørup Schrøder for Carol Bell

1.4. Valgkomiteen anbefaler at det inntas bestemmelser om funksjonstid for styrets medlemmer slik at halvparten står på valg til ordinær generalforsamling i 2012 og halvparten i 2013 som følger:

Svein Aaser                                    2013
Kaare M Gisvold                             2012
Berge Gerdt Larsen                       2013
Maria Moræus Hanssen                 2012
Hege Sjo                                         2012
Carol Bell                                        2013

Varamedlemmer følger valgperioden for den de er personlig varamedlem for.

2 Honorarer

2.1. Honorar til styre og valgkomite
Det innstilles på at fast styrehonorar for ordinære styremedlemmer økes med 3,6%. De variable satsene opprettholdes som i dag. For personlige varamedlemmer foreslås et fast årlig honorar på kr. 30.000,- samt et variabelt honorar på kr. 10 000,- pr. møte. Denne ordningen gjøres gjeldende for de aksjonærvalgte varamedlemmer.

Det innstilles videre på at det med virkning fra ordinær generalforsamling innføres en struktur der leder og medlemmer av revisjonskomiteen, i tillegg til ordinært styrehonorar og godtgjørelse pr. møte, mottar en fast godtgjørelse på hhv kr 50 000,- (for leder) og kr. 25 000 (for medlemmer)

3. CV for Svein Aaser
Svein Aaser (født 7. oktober 1946 i Fredrikstad)  er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor han fullførte utdannelsen i 1970. Han har også tatt lederutdannelse i Lausanne.

Aaser var konsernsjef i Den norske Bank og DnB NOR fra 1998 til 2006 da han gikk av for aldersgrensen. Han var tidligere konsernsjef i Nycomed, Storebrand skade, NORA matprodukter og Stabburet/Norge. Mellom 1992 og 1994 var han president i NHO.

Han har flere styreverv, bl.a. styreleder for Ski VM 2011, Nasjonalmuseet, Statkraft og en rekke andre bedrifter.


4. CV for Carol Bell

Carol Bell (født 23.10.1958) er britisk stasborger bosatt i London. Hun har utdannelse fra University College i London der hun  i 2005 mottok en PhD ved Institute of Archaeology, hun har også utdannelse innen geologi. Siden 2008 har hun vært ”senior advisor” innenfor området olje og gass i rådgivningsselskapet Europa Partners. Før det var hun Managing Director i The Chase Manhattan Bank og operativ som senior investment banker for olje og gass selskaper i Europa..

Hun har flere styreverv bl.a. som styremedlem i norske Petroleum Geo-Services og tidligere Revus ASA.


5. Informasjon om nye varamedlemmer

Svein Sivertsen har tidligere fungert som styreleder i Det Norske .

Tom Grøndahl født i 1949 er utdannet siviløkonom og har hatt flere ledende stillinger i DnBNOR konsernet, sist som vise konsernsjef og CFO. Han har arbeidet nært sammen med Svein Aaser.

Liv Malvik (født 18.10 1965) er utdannet siviløkonom og har mangeårig bakgrunn frå bank/finans, sist som konserndirektør og medlem av toppledelsen i SpareBank 1 SMN. Hun er i dag adm.dir. for Inter Revisjon Norge A/S.

Se innkalling til generalforsamling her.

Om Det norske:
Det norske er nest størst i antall operatørskap, lete- og borevirksomhet på norsk sokkel. Det offensive leteprogrammet er det største et uavhengig norsk selskap noen gang har gjennomført på norsk sokkel. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske skal i 2011 delta i over 10 boreoperasjoner som operatør eller partner.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).