Vilkår for fortrinnsrettsemisjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

9. juli 2014

Styret i Det norske oljeselskap ASA («Selskapet») har fastsatt vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen annonsert den 2. juni 2014 («Fortrinnsrettsemisjonen») og vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet den 3. juli 2014.

Hovedvilkårene er angitt nedenfor:

  • Selskapets aksjekapital vil bli forhøyet med NOK 61 911 239 ved utstedelse av 61 911 239 nye aksjer («Tilbudsaksjene»).
  • Tegningskursen vil være NOK 48,50 per Tilbudsaksje, som representerer en rabatt på ca. 25,2 % i forhold til den teoretiske aksjekursen når aksjen handles uten rett til å motta tegningsretter basert på sluttkursen for Selskapets aksjer på NOK 72,00 den 8. juli 2014.
  • Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre et brutto emisjonsproveny til Selskapet på NOK 3 002,7 millioner.
  • Eksisterende aksjeeiere som er registrert i Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) ved utløpet av 14. juli 2014 («Registreringsdatoen») (de «Eksisterende Aksjeeierne») vil motta omsettelige tegningsretter («Tegningsrettene») som, med de begrensninger som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Tilbudsaksjer i Fortrinnsrettsemisjonen.
  • Forutsatt at levering av handlede aksjer skjer i henhold til ordinært T+3 oppgjør i VPS, vil aksjer i Selskapet ervervet forut for eller på den 9. juli 2014 («Skjæringsdagen») gi rett til å få tildelt Tegningsretter, mens aksjer ervervet fra og med 10. juli 2014 ikke vil gi rett til å motta Tegningsretter.
  • Hver Eksisterende Aksjeeier vil motta 11 Tegningsretter for hver 25 aksjer i Selskapet registrert som eiet av vedkommende Eksisterende Aksjeeier på Registreringsdatoen. Hver Tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én Tilbudsaksje. Overtegning og tegning uten Tegningsretter vil være tillatt.
  • Tegningsperioden vil starte den 15. juli 2014 kl. 09.00 (norsk tid) og avsluttes den 29. juli 2014 kl. 16.30 (norsk tid) («Tegningsperioden»).
  • Tegningsrettene vil noteres på Oslo Børs og kan handles med ticker «DETNOR T» fra den 15. juli 2014 kl. 09.00 (norsk tid) til den 24. juli 2014 kl. 16.30 (norsk tid).
  • Tegningsrettene vil ha en økonomisk verdi dersom Selskapets aksjer handles over tegningskursen i Tegningsperioden. Eksisterende Aksjeeiere som ikke bruker sine Tegningsretter, vil bli utvannet.
  • Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne Tilbudsaksjer innen utløpet av Tegningsperioden, eller som ikke er solgt innen kl. 16.30 (norsk tid) den 24. juli 2014, vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.

Forventet tidsplan for Fortrinnsrettsemisjonen:

Siste dag for handel i aksjen inklusive tegningsretter (Skjæringsdagen)
9. juli 2014

Publisering av prospekt
9. juli 2014

Første dag for handel i aksjen eksklusive tegningsretter
10. juli 2014

Registreringsdatoen
14. juli 2014

Handel i Tegningsrettene
15. juli 2014 kl. 09.00 til 24. juli 2014 kl. 16.30

Tegningsperioden
15. juli 2014 kl. 09.00 – 29. juli 2014 kl. 16.30

Tildeling av aksjer og utsendelse av tildelingsbrev
Rundt den 30. juli 2014

Betaling for Tilbudsaksjene
4. august 2014

Registrering av kapitalforhøyelsen og utstedelse av Tilbudsaksjene
Rundt den 5. august 2014

Levering og notering av Tilbudsaksjene
Rundt den 6. august 2014

Den største aksjonæren i Selskapet, Aker Capital AS, har forpliktet seg til å tegne sin 49,99 % pro rata andel av Fortrinnsrettsemisjonen. Den resterende andelen av Fortrinnsrettsemisjonen (50,01 %) er, på vanlige vilkår og betingelser, garantert fulltegnet av BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities og Nordea Markets.

Ytterligere informasjon om vilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen er inkludert i prospektet, som forventes å bli offentliggjort 9. juli 2014. Informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen vil også bli gjort tilgjengelig på www.detnor.no.

BNP Paribas, DNB Markets, J.P. Morgan Securities, Nordea Markets og Skandinaviska Enskilda Banken er engasjert som tilretteleggere (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) for Fortrinnsrettsemisjonen.

***

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.